Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ÖZEL İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (İAOSB)
NEDİM UYSAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KURUM İÇ TÜZÜĞÜ

A) KAPSAM
1) Bu iç tüzük; Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Nedim Uysal Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nin amaçlarını, ön kayıt, kesin kayıt, okuma ve ek imkânlardan yararlanma şartları ile veli sorumluluklarını içerir.
2) Bu iç tüzük, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 62. maddesinin
2. fıkrası gereği hazırlanmış olup, diğer Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine aykırı bir hüküm içermez.
3) Burs, kayıtlı öğrencilerin okul ile ilgili eğitim ve öğretim masraflarını ifade eder. Burs olarak öğrenciye her hangi bir nakdi ödeme yapılmaz.

B) OKULUN KURULUŞ AMAÇLARI
Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel amaçları doğrultusunda;
1) Mesleğini severek yapan, değişen koşullara göre kendini yenileyebilen ve bunları davranış olarak sergileyen öğretmenler ile birlikte; sektörün ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında, günümüz teknolojisine uygun ekipman donanımı ve çağdaş yöntemlerle eğitim vermek.
2) Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönden de gelişmelerini destekleyerek, iyi bir okul kültürü oluşturup; onları sorumluluk sahibi, katılımcı, paylaşımcı, toplumsal değerlerimizi benimseyen, mesleki açıdan yetkin bireyler olarak hayata hazırlamak.
3) En az bir yabancı dili okuyup yazacak ve konuşacak şekilde öğrenmelerini sağlamak.
4) Kendi alanlarında üst öğrenimlere devam edecek yeterlilikte öğrenim görmelerini sağlamak.
5) İş dünyasının beklentilerini karşılayacak düzeyde beceri kazanmış, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek.

C) ÖN KAYIT
Başvuru için adayların, Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıflar için yapılan birinci ve ikinci dönem merkezi sınavlara katılmış ve sınavlarının geçerli sayılmış olması gerekmektedir.

Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurum Yönetmeliğine göre;
Bu şartları taşıyan, ortaokulu başvuru yaptığı eğitim öğretim yılında bitirmiş olan kız ve erkek öğrenciler, I. ve II. merkezi sınavlarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden alınan aritmetik puan ortalaması ile ön kayıt yaptırabilecek ve puan üstünlüğüne göre sıralama yapılacaktır.

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

· Nüfus cüzdanı ve 1 adet öğrenci fotoğrafı.
· Sporcu lisansı, ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik proje yarışmalarında aldığı dereceleri gösterir belge/belgeler (varsa),
· Ön kayıt formunun teslimi sırasında öğrenci ile bireysel görüşme (mülâkat) yapılır.

D) KESİN KAYITLAR
1) Ön kayıt işlemlerinden sonra komisyon tarafından başvuru formları ile ekleri incelenerek öğrenciler, en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanır ve ilgili öğretim yılı için belirlenen kontenjan kadar asıl, kontenjanın yarısı kadar yedek liste oluşturulur. Kesin kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek listede yer alan öğrencilerden, puan sırasına göre kayıt yapılmasına veya yeniden ön kayıt süreci başlatılmasına okul yönetimi karar verir.
2) Kesin kayıtlarda öğrenci velisi, okul yönetimi tarafından hazırlanan kayıt evraklarını eksiksiz olarak doldurur ve imzalar.

Kesin kayıt için gerekli belgeler:

· 2 adet öğrenci, 1 adet öğrenci velisinin fotoğrafı.
· Öğrencinin sağlığının, seçeceği meslek için uygun olduğuna dair sağlık raporu.
· Kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılış tarihine göre, sıralama listesinden veya nakil yoluyla öğrenci alımına okul yönetimi karar verir.

Kesin kayıt yapıldıktan sonra okulumuzdan ayrılan öğrencilerin, daha sonra tekrar okulumuza başvuruda bulunmaları halinde başvuruları, açık kontenjan bulunması halinde değerlendirilir.

E) NAKİL YOLUYLA ÖĞRENCİ KAYDI
Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açık bulunan sınıflara, nakil yoluyla kayıt olmak isteyen öğrencilerin başvuruları; okulumuzla ilişiği kesilecek öğrencilerin sayısı belli olduktan sonra, ilgili mevzuat ve kurum yönetmeliği doğrultusunda aşağıdaki koşullara göre alınır.
1) Nakil yoluyla alınacak öğrenci sayısı, okulumuzla ilişiği kesilen öğrenci sayısından fazla olamaz.
2) Nakil yaptırmak isteyen öğrenciler, başvuranlar arasından kayıt komisyonunca, lise öğrenimindeki sınıf/sınıfların ders başarı üstünlüğü dikkate alınarak; okul yönetimince oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak olan sınav sonucuna göre, sağlık kurulu raporu ile gerçekleştirilir.

F) OKULUN SUNACAĞI İMKÂNLAR
Öğrenciler Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kayıtlı bulundukları süre içerisinde, bu iç tüzükteki şartlar ile idare tarafından belirlenen/belirlenecek diğer şartlara uymaları koşulu ile;
1) Öğrencilerin tamamı tam burslu olarak öğrenim görür,
2) Öğrencilerin kıyafet, yemek ve ulaşım giderleri okul tarafından karşılanır.
3) Ders kitapları ücretsiz olarak okul tarafından verilir.
4) Öğretim yılı başında, okul yönetimi ve ders öğretmenleri tarafından belirlenen kırtasiye ihtiyaçları okul tarafından, diğer kırtasiye ihtiyaçları öğrenci velileri tarafından karşılanır.

G) OKULUN SUNDUĞU İMKÂNLARDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Aşağıdaki hususlardan birinin gerçekleşmesi halinde; okul rehberlik servisi ve disiplin kurulu, öğrencinin genel davranış ve başarı durumunu değerlendirerek karara bağlar ve okul müdürünün onayına sunar. Okul müdürünün de onayından sonra, öğrencinin durumu okuldan ayrılmasını gerektiriyorsa, “okulun sunacağı imkânlar” bölümündeki bursu ve okulun sunduğu diğer imkânlar sona erer. Okul, kuruluş amacı gereği ticari işletme olmadığından, bu durumda velisi tarafından öğrencinin nakli, derhal başka bir okula alınır.

1) Tüm sınıflar için geçerli olmak üzere, ders yılı sonunda birden fazla zayıfı olması,
2) 9. sınıf ders yılı sonundaki başarı durumunun, Anadolu Teknik Programı’na geçiş koşullarını taşımaması,
3) Disiplin kurulundan, kınamadan daha üst cezalardan birini almış olması,
4) Büyüklüğüne, sayısına, değerine bakılmaksızın okul binasına veya eşyasına kasıtlı olarak zarar vermesi,
5) Herhangi bir nedenle, öğretmenler kurulunca öğrencinin bursunun kesilmesi kararının alınmış olması,
6) Öğrenci velisinin, veli yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar etmesi.

H) ÖĞRENCİ VELİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) Öğrenci velileri, okul yönetiminin eğitim-öğretimin geliştirilmesi, tertip, düzen ve disiplinin sağlanması ile ilgili olarak almış olduğu kararlara uyarlar.
2) Velisi bulunduğu öğrencinin durumunda, (G) maddesinde belirtilen hususlardan birinin veya birkaçının gerçekleşmesi halinde; okul yönetiminin vereceği karar doğrultusunda, gerektiğinde öğrencinin naklini derhal başka bir okula alır.
3) Okul tarafından yapılacak yazılı ve sözlü davetlere uyar ve düzenlenen toplantılara katılır.

İ) DİĞER HÜKÜMLER
1) Tüm şartları yerine getirerek Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kesin kayıt yaptırmış olan öğrenciler ve öğrenci velileri, bu iç tüzükte yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
2) Bu iç tüzük, öğrenci velisi tarafından okunarak imzalandıktan sonra, bir nüshası öğrenci velisine verilir, bir nüshası öğrenci kayıt dosyasında saklanır.
3) Bu iç tüzükte yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre işlem yapılır.
4) Bu iç tüzük, İAOSB Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
5) Bu iç tüzük ve tüzükte daha sonra yapılacak değişiklikler, okulun internet sitesinde yayımlanarak duyurulur.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.